Solaranlage und alternatives Energiekonzept: BV Ahlersweg, Oldenburg